Unicons icons

 • icon-zoom-in

 • icon-yahoo

 • icon-volume

 • icon-volume-medium

 • icon-vimeo

 • icon-user-male

 • icon-upload2

 • icon-update

 • icon-unlove

 • icon-unlike

 • icon-trash

 • icon-texting

 • icon-tag

 • icon-stream

 • icon-stop2

 • icon-star

 • icon-small-thumbnails

 • icon-shuffle

 • icon-settings

 • icon-select-top

 • icon-select-left

 • icon-select-bottom

 • icon-rewind-to-the-start

 • rewind-to-prev-breakpoint

 • icon-rewind-forward

 • icon-reply

 • icon-repeat

 • icon-reload

 • icon-plus

 • icon-pinterest

 • icon-pie-chart

 • icon-phone

 • icon-pause

 • icon-option

 • icon-new-window

 • icon-move

 • icon-minus

 • icon-mic

 • icon-messages

 • icon-message

 • icon-maximize

 • icon-mail

 • icon-love

 • icon-lock

 • icon-list3

 • icon-list

 • icon-linkedin

 • icon-like

 • icon-key

 • icon-ipad

 • icon-increase

 • icon-home

 • icon-flag

 • icon-facebook

 • icon-eye-cross

 • icon-exit

 • icon-dribbble

 • icon-download

 • icon-document

 • icon-deviantart

 • icon-decrease

 • icon-code

 • icon-clock

 • icon-checkmark

 • icon-categories

 • icon-cart-full

 • icon-card

 • icon-calendar2

 • icon-calendar-done

 • icon-box2

 • icon-book

 • icon-behance

 • icon-arrow-top

 • icon-arrow-right

 • icon-arrow-left

 • icon-arrow-down